شماره 28 دوفصلنامه «حکمت معاصر» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛
بیست و هشتمین دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «حکمت معاصر» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مدیر مسؤولی اعظم قاسمی و سردبیری طاهره کمالی‌زاده منتشر شد.
شماره 42 فصلنامه «تحقیقات علوم قران و حدیث» منتشر شد
به همت دانشگاه الزهرا(س)؛
چهل و دومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی « تحقیقات علوم قران و حدیث » به صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا(س) با مدیرمسؤولی پروین بهارزاده و سردبیری فتحیه فتاحی زاده منتشر شد.
شماره 20 فصلنامه «پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی» منتشر شد
به همت دانشگاه علامه طباطبایی؛
بیستمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی» به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی با مدیرمسؤولی علی گنجیان خناری منتشر شد.
شماره 78  فصلنامه علمی – پژوهشی «تاریخ اسلام» منتشر شد
به همت دانشگاه باقرالعلوم(ع)؛
هفتاد و هشتمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تاریخ اسلام» به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با مدیر مسؤولی دکتر شمس الله مریجی و سردبیری دکتر محسن الویری نتشر شد.
شماره 12  فصلنامه علمی – ترویجی «مطالعات قرائت قرآن» منتشر شد
به همت جامعه المصطفی العالمیه؛
دوازدهمین فصلنامه علمی ـ ترویجی «مطالعات قرائت قرآن» به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه با مدیر مسؤولی محمد علی رضایی اصفهانی و سردبیری محمد فاکر میبدی منتشر شد.
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
بیست و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
شماره 31  فصلنامه علمی – پژوهشی «آموزه های قرآنی» منتشر شد
به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
سی و یکمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «آموزه های قرآنی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با مدیرمسؤولی دکتر سید حسن وحدتی شبیری و سردبیری دکتر حسن خرقانی منتشر شد.
صد و نود و هفتمین شماره ماهنامه فکه با پرونده ویژه نخستین شهید مدافع حرم جاوید الاثر اسدالله ابراهیمی با عنوان «جامانده» منتشر شد.
شماره 91 فصلنامه «پژوهش های قرآنی» منتشر شد
به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛
نود و یکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های قرآنی» با 7 مقاله منتشر شد.
قبلی۵بعدی