۳۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۹
کد خبر: ۶۸۵۱۸۵
پ
انتشارات دلیل ما، بمناسبت ایام عیدغدیرخم کتاب «بلندترین داستان غدیر: به روایت حذیفه یمانی برای یک جوان ایرانی در مدائن» را روانه قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها کرده است.

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، موسسه انتشارات دلیل ما، بمناسبت ایام عیدغدیرخم کتاب «بلندترین داستان غدیر: به روایت حذیفه یمانی برای یک جوان ایرانی در مدائن» نوشته حجت‌الاسلام محمدرضا انصاری را به مناسبت ایام الله غدیرخم روانه قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها کرده است.

یک جوان کنجکاو ایرانی در شهر مدائن به محضر صحابی گرانقدر پیامبر (ص) به نام حذیفه یمانی می رسد. حذیفه به فرمان امیرالمومنین (ع) حاکم مدائن است و اکنون این جوان پس از 25 سال حکومتِ سه خلیفه اول، با پرسش در مورد «امیرالمومنین حقیقی» سوالاتی را مطرح می کند که حذیفه را به سخن وا می دارد و حذیفه بلندترین و کامل ترین داستان واقعه غدیر را با ذکر جزئیات بسیاری نقل می کند.

ذکر اسناد و مدارک این روایت و همچنین روایت های دیگر در پانویس و ادامه داستان پس از روز غدیر تا شهادت آن جوان در جنگ جمل از امتیازات کتاب به شمار می رود.

ویژگی اثر

اين كتاب به روايت حديث حذيفه يماني از اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله مي پردازد كه در آن ماجراي غدير را نقل كرده است.

در اين روايت شاهد مجموعه اي منسجم درباره غدير هستيم كه براي درك كامل و امكان تحليل صحيح و همه جانبه اين واقعه عظيم نياز به آن است. حذيفه سعي كرده جوانب مختلف ماجرا را با نظم دقيق زماني و مكاني آن ارائه دهد، و در كنار آن توطئه هاي ضد غدير را نيز خاطرنشان سازد.

ویژگی خاصّ این کتاب، جدا از صراحت در نقل حدیث راوی ذکر منابع آن و شرایط زمانی و مکانی راوی حدیث، توسط نویسنده ی کتاب می باشد.

حجم پائین کتاب و صفحات برای علاقمندای که می خواهند یک دوره ای کنند این واقعه مهم را حائز اهمیت است.

برشی از کتاب

نگارنده در صفحه 37 و با عنوان « ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﻏﺪﯾﺮ و ﺳﻘﯿﻔﻪ» متن کتاب را شروع می کند و در ادامه چنین می کند:

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺪﯾﺮ

ﺳﭙﺲ ﺣـﺬﯾﻔﻪ از ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎي اﻟﻬﯽ و ﺻـﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﺶ ﮔﻔﺖ: ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﻖ را زﻧﺪه ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻃـﻞ را از ﺑﯿـﻦ ﺑﺮد؛ و ﻋـﺪاﻟﺖ را آورد و ﻇﻠﻢ را ﮐﻮﺑﯿـﺪ و ﻇـﺎﻟﻤﯿﻦ را ذﻟﯿـﻞ ﻧﻤـﻮد. اي ﻣﺮدم، ﺑﺨـﺪا ﻗﺴﻢ اﮐﻨـﻮن ﺻـﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﻤﺎ »اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ« ﺷﺪ! او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ. او ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم و ﺳـﺰاوارﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ. او ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﻫـﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋـﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. راه و ﺳـﯿﺮهي وي از ﻫﻤﻪ ﺻـﺤﯿﺢﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧـﺪاﺳﺖ. او ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻨﺸﺎن در ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳـﻠﻢ اﺳـﺖ. ﺑﺎزﮔﺮدﯾـﺪ ﺑـﻪ اﻃـﺎﻋﺖ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪهي اﺳـﻼم اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻻـﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﯿـﺎﻧﻪروﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در روش ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ؛ ﺳـﺎﺑﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در اﯾﻤـﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻻـﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ؛ واﻻـﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در اﻧﺠـﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﻣﻘـﺪمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در ﺟﻬـﺎد اﺳﺖ؛ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘـﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﺮادر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳـﻠﻢ و ﭘﺴـﺮ ﻋﻤﻮي اوﺳﺖ؛ ﭘـﺪر ﺣﺴﻦ و ﺣﺴـﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺴﺮ زﻫﺮاي ﺑﺘﻮل ﺑﺎﻧﻮي ﺑﺎﻧﻮان ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. اي ﻣﺮدم، ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﯾﺪ و ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻗﻠﺒﺘﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺻﻼﺣﺘﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ. واﻟﺴﻼم ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ] ﺻﻔﺤﻪ [37

ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﻏﺪﯾﺮ و ﺳﻘﯿﻔﻪ

اﺷﺎره

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﻠﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻤﺸـﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد از اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮﯾﺎد زد: اي اﻣﯿﺮ، ﺷـﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺨﻨﺖ ﮔﻔﺘﯽ: »ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪ«؛ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎي ﻗﺒﻞ از او ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﯽزﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن »اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ« ﻧﺒﻮدﻧـﺪ؟ اي اﻣﯿﺮ ﺧـﺪا ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨـﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﮐﻦ و ﮐﺘﻤﺎن ﻣﮑﻦ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﻮدهاي و ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾـﺪهاي! ﻣﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪهي ﺷـﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺷـﻤﺎﺳﺖ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي اﻣﺖ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، و ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﺣﺬﯾﻔﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد: اي ﺟﻮان، ﺣـﺎل ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳـﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﻣﯽﮐﻨﯽ، ﺑﺸـﻨﻮ و ﺑﻔﻬﻢ آﻧﭽﻪ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ: ] ﺻـﻔﺤﻪ [38 ﺧﻠﻔـﺎي ﻗﺒﻞ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴـﺒﺖ داده ﺑﻮدﻧـﺪ [9] و ﻣﺮدم ﻫﻢ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن اﺳـﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ. ] ﺻﻔﺤﻪ [39 اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم را ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻠﻘﺐ ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳـﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺳـﻼم ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻟﻘﺐ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد. اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻧﯿﺰ در ﺣﯿﺎت او، آنﺣﻀﺮت را »اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ« ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ.

انتشارات دلیل ما، بمناسبت ایام عیدغدیرخم کتاب «بلندترین داستان غدیر: به روایت حذیفه یمانی برای یک جوان ایرانی در مدائن» نوشته حجت‌الاسلام محمدرضا انصاری را در 110 صفحه و با شمارگان 2000 جلد چاپ کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب و دیگر آثار انتشارات دلیل ما به قم- بلوار معلم- مجتمع ناشران - طبقه همکف - واحد ۹ مراجعه کرده، یا با تلفن‌های ۰۲۵۳۷۷۴۴۹۸۸ و ۰۲۵۳۷۷۳۳۴۱۳ تماس بگیرند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین