شماره 62 فصلنامه «خانواده پژوهی» منتشر شد
شصت و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «خانواده پژوهی» با 7 مقاله منتشر شد.
شماره 48 فصلنامه «رهیافت انقلاب اسلامی» منتشر شد
چهل و هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «رهیافت انقلاب اسلامی» با 8 مقاله منتشر شد.
شماره 39 فصلنامه «زن در فرهنگ و هنر» منتشر شد
سی و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «زن در فرهنگ و هنر» با مدیر مسؤولی ملیحه شیانی و سردبیری عزت ملاابراهیمی منتشر شد.
شماره 38 فصلنامه «پژوهشنامه معارف قرآنی» منتشر شد
سی و هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی «پژوهشنامه معارف قرآنی» با مدیر مسؤولی محمدرضا ابراهیم نژاد و سردبیری عنایت الله شریفی منتشر شد.
شماره 32 فصلنامه «پژوهشنامه انقلاب اسلامی» منتشر شد
سی و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی» با مدیر مسؤولی سید جواد فاضلیان و سردبیری محمد جواد هراتی منتشر شد.
شماره 40 فصلنامه «پژوهش های فقهی» منتشر شد
چهلمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های فقهی» با مدیرمسؤولی علیرضا محمدرضائی و سردبیری محمدرسول آهنگران ویژه زمستان 98 منتشر شد.
شماره 73 فصلنامه «اندیشه دینی» منتشر شد
ویژه زمستان 98؛
هفتاد و سومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اندیشه دینی» با سردبیری عبدالعلی شکر ویژه زمستان 98 منتشر شد.
شماره 26 فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
یست و ششمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
455 و 456 مین دوماهنامه «پاسدار اسلام» منتشر شد
به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛
شماره 455 و 456 دوماهنامه عقیدتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی «پاسدار اسلام» در 74 صفحه و 28 مقاله و گفت و گو منتشر شد.
قبلی۲بعدی