شماره اول فصلنامه «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
اولین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات علوم قرآن» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیر مسؤولی محمدصادق یوسفی مقدم و سردبیری نجف لک زایی منتشر شد.
شماره 178 ماهنامه «سنجاقک» منتشر شد
به همت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی؛
یکصد و هفتاد و هشتمین شماره ماهنامه «سنجاقک» در 32 صفحه ویژه خردسالان ایران منتشر شد.
شماره 358 ماهنامه «سلام بچه ها» منتشر شد
ویژه نوجوانان ایران؛
سیصد و پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه «سلام بچه ها» به همت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.
شماره 20 فصلنامه «ادبیات پایداری» منتشر شد
بیستمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «ادبیات پایداری» با 7 مقاله به همت دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شد.
شماره 5 دوفصلنامه «مطالعات دین پژوهی» منتشر شد
به همت جامعه المصطفی العالمیه؛
پنجمین شماره دوفصلنامه تخصصی «مطالعات دین پژوهی» به صاحب امتیازی همت جامعه المصطفی العالمیه با مدیر مسؤولی و سردبیری فاطمه کبری متولیان منتشر شد.
شماره 93 فصلنامه «قبسات» منتشر شد
به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
نود و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «قبسات» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مدیر مسؤولی علی اکبر رشاد و سردبیری محمد محمدرضایی منتشر شد.
دوازدهمین ضمیمه فصلنامه گزارش میراث منتشر شد
دوازدهمین ضمیمه فصلنامه گزارش میراث، به انتشار مقاله‌ای با عنوان «ویژگی‌های لغوی و زبانی کهن‌ترین دستنویس فرهنگ البُلغة المترجَم اختصاص یافت.
شماره ۴۷ فصلنامه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات» منتشر شد
شماره ۴۷ فصلنامه «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به پیشخان آمد.
شماره 13 فصلنامه «مطالعات ادبی متون اسلامی» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
سیزدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات ادبی متون اسلامی» با 7 مقاله منتشر شد.
قبلی۴بعدی