شماره 35 فصلنامه «اخلاق» منتشر شد
به همت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛
سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اخلاق» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان با مدیر مسؤولی محمد قطبی جشوقانی منتشر شد.
شماره ۳۵ فصلنامه «اخلاق در علوم و فناوری» منتشر شد
سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اخلاق در علوم و فناوری» به صاحب امتیازی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فنّاوری با سردبیری داریوش فرهود منتشر شد.
سی و نهمین شماره فصلنامه «پژوهش های فقهی» منتشر شد
ویژه زمستان ۹۸؛
سی و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های فقهی» با هشت مقاله منتشر شد.
شماره ۲۱ فصلنامه «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب» منتشر شد
یست و یکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب» به صاحب امتیازی دانشگاه قم با مدیر مسؤولی سید حسن شبیری زنجانی و سردبیری عادل ساریخانی منتشر شد.
شماره 72 فصلنامه «اندیشه دینی» منتشر شد
به همت دانشگاه شیراز؛
هفتاد و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اندیشه دینی» به صاحب امتیازی دانشگاه شیراز با سردبیری عبدالعلی شکر منتشر شد.
انتشار شماره 10 دوفصلنامه «اندیشه های نوین تربیتی»
به همت دانشگاه الزهرا؛
دهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اندیشه های نوین تربیتی» با 10 مقاله منتشر شد.
شماره 30 فصلنامه «آموزه های قرآنی» منتشر شد
به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
شماره 30 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «آموزه های قرآنی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با مدیر مسؤولی سیدحسن وحدتی شبیری ویژه پاییز و زمستان 98 منتشر شد.
شماره 26 فصلنامه «پژوهش های ادبی قرآنی» منتشر شد
بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های ادبی ـ قرآنی» به صاحب امتیازی دانشگاه اراک با مدیر مسؤولی ابراهیم ابراهیمی و سردبیری محسن ذوالفقاری منتشر شد.
453 و 454 مین شماره ماهنامه «پاسدار اسلام» منتشر شد
به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛
شماره 453 و 454 دوماهنامه عقیدتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی «پاسدار اسلام» در 74 صفحه و 27 مقاله و گفت و گو منتشر شد.
قبلی۵بعدی