۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۳
کد خبر: ۷۲۴۹۵۲
پ
شماره ۱۲۷ فصلنامه علمی وسایل ارتباط جمعی «رسانه» با ۷ مقاله منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 127 فصلنامه علمی وسایل ارتباط جمعی «رسانه» امتیازی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرمسئولی محمد آقاسی و سردبیری نعیم بدیعی منتشر شد.

این فصلنامه در 7 مقاله و 334صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

تحلیل تحولات رویکرد شرق شناسانه در مجله نشنال جئوگرافیک

زهرا مجدی زاده؛ اعظم راودراد؛ منصوره حجاری

چکیده: نقش رسانه ها، در تأثیر بر افکار عمومی و وجود شکاف میان واقعیت و آنچه در رسانه ها نمایش داده میشود، موجب شده تلاشهای گستردهای برای توصیف، تبیین و ارزیابی نحوه بازنمایی پدیده ها و گروه های خاص در رسانه های مختلف، صورت پذیرد؛ این امر، یکی از موضوع های اساسی در تحلیل محتوای رسانه ها بهشمار میرود. شرق شناسی ادوارد سعید و به دنبال آن پژوهشهای متعددی که بهمنظور ارزیابی نحوه بازنمایی شرق در متون و رسانه های غربی، انجام شده، نشان میدهد در این رسانه ها، شرق، دیگری فرودست غرب به نمایش درآمده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل بازنمایی شرق و غرب در تصاویر روی جلد مجله نشنال جئوگرافیک از نخستین شماره آن تا پایان سال 2000 بود و در این راستا، تمام شماره های این نشریه، در طول این 112 سال که دارای تصویر روی جلد بود، مورد تحلیل قرار گرفتهاند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که در این نشریه، شرق با موجودیت زنانه، کودکی و سالمندی، احساسات و خرافات، فقر، سنت و فعالیتهای آیینی و اقتصادی سطح پایین، همراه شده، این در حالی است که غرب با موجودیت مردانه، جوانی، منطق، فناوری، ثروت، مدرن و فعالیتهای تفریحی و علمی، به تصویر کشیده شده است. بر اساس مضامین غالب حاصل از این یافته ها، این غرب ساختیافته و رشدیافته است که شرق بیهدف، خسته و رشدنایافته را کنترل میکند. با وجود این و اگرچه نتایج نشان میدهد که رویکرد اساسی این نشریه همچنان شرقشناسی است؛ اما مقایسه تصاویر در دوره های مختلف آن، نشان دهنده رخ دادن تغییراتی در نحوه بازنمایی شرق در این مجله است. به این ترتیب که مشروعیتبخشی به تسلط غرب بر شرق در دوره های نخست، با نمایش برتری ذاتی و ماهوی غرب همراه بوده که در دوره های بعدی به پذیرش امکان تحول و توسعه در شرق به شرط انتقال فرهنگ و فناوری از غرب، تبدیل شده است.

 

پژوهش و عناصر شنیداری - دیداری پویا: به سوی روش های تحقیق ویدیویی؛ شالوده های معرفت شناختی، رویکردها و چارچوب اجرا

پیمان پروری؛ زینب راضی

چکیده: افزایش توجه به غنای تحقیقات و نیاز به داده های چندوجهی، که امکان مطالعه روی جنبه های کلامی و غیرکلامی را فراهم میکند، باعث شده پژوهشگران، به استفاده از روشهای ویدیویی تمایل پیدا کنند. علیرغم اینکه این روشها به مرور رواج بیشتری پیدا کرده اند، بررسی ها نشان می دهد، هنوز مطالعه ساختارمندی وجود ندارد، که بتواند به ابهام ها و تردیدهای محققان در استفاده از این روشها پاسخ دهد. از این رو، این مطالعه در پی این است تا یک مسیر هدایت شده و کاربردی جهت انتخاب، طرح ریزی و اجرای موفقیت آمیز تحقیقات ویدیویی ارائه دهد. بدین منظور، با بهره گیری و تحلیل مطالعات پراکنده و نامسنجم گذشته، که شامل 105 منبع معتبر بین المللی از مطالعات کاربردی و نظری در زمینه روش ویدیویی است، ایده این مطالعه پیرامون یک دیدگاه مبتنی بر عمل ارائه میشود. بدین ترتیب، ابتدا شالوده معرفت شناختی روشهای ویدیویی و رویکردهایی مطرح میشود، که اساساً تحقیقات ویدیویی در قالب آنها صورت میگیرد؛ سپس یک چارچوب گام به گام ارائه می شود که میتواند راهنمای محققان در انجام تحقیقات ویدیویی باشد تا تحقیقاتشان را در یک مسیر درست هدایت کنند.

 

تعیین تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار هواداران رویداد ورزشی

وجیه ه جوانی؛ مهدی محمودی؛ یعقوب بدری آذرین

چکیده: بازاریاب‏ها و بالاخص بازاریاب‌های ورزشی، با توجه به یکپارچگی جوامع و توسعه سریع رسانه های اجتماعی، اهمیت رسانه های اجتماعی را، به ‌عنوان یک ابزار قوی بازاریابی درک کرده و از این کانال بازاریابی، برای ارتباط با مشتریان خود استفاده می‏کنند. از این ‌رو، هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار هواداران رویداد ورزشی است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دبیران و دانشجویان تربیت‌بدنی عضو صفحه های طرفداری تیم‌ها و رویدادهای ورزشی بودند و برای جمع‌آوری داده طبق جدول مورگان تعداد 384 پرسشنامه به صورت برخط میان نمونه های در دسترس توزیع شد‌. داده ها با استفاده از پرسشنامه تئوری رفتار برنامه‏ریزی‌شده گردآوری شد، که روایی آن از نظر صاحب‌نظران و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (86/.) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها، با به گارگیری نرم‌افزار SPSS، نشان‌دهنده‌ آن است که نگرش هواداران، تأثیر مثبت و معناداری در رفتار هواداران رویداد ورزشی نداشت. ولی رابطه مثبت و معنادار لذت درک‌شده، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک‌شده، با قصد رفتاری هواداران رویداد ورزشی، مبتنی بر استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی تأیید شد

 

تبیین نگرش، راهبردها و راهکارهای رسانه در جهت تحقق تمدن اسلامی در پرتو گام دوم انقلاب اسلامی

محمد دانش نهاد؛ محمدحسن وکیلی

چکیده: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بیانیهای راهبردی و تمدنی است که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به عنوان راهبر و هدایت کننده کلان جامعه اسلامی، صادر و امور کلانی در آن مطرح شده است که بایستی برای اجرایی کردن آن، اندیشمندان این بیانیه را به نگرش، راهبردها و راهکارها تبدیل کنند تا برنامهای عملیاتی به دست آید. تمدن اسلامی، به عنوان مفهومی ارزشمند و عمیق، هدف انقلاب اسلامی قرار گرفته است، لذا هر قدم آن چهل سال طول میکشد و گام دوم آن نیز، بر اساس برنامه چهل ساله تدوین شده تا طبق آن بتوان به تمدن جامع اسلامی دست یافت. در این تحقیق، که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی، گردآوری اطلاعات و مقارنه آرا است، ابتدا به کیفیت شکل گیری تمدن اسلامی توجه می شود و پس از آن نگرش، راهبردها و راهکارهای رسانه، جهت تحقق تمدن نوین اسلامی ارائه می شود. از جمله نتایج تحقیق آنکه: 1. نگرش اساسی رسانه ایجاد حس امید در جامعه است. 2. راهبردهای رسانه به طور کلی در سه قسم قابل ارائه است: اقناع نخبگانی، تأثیرگذاری مستقیم و انگیزهسازی و تحریک تمایلات. 3. راهکارهای رسانه نیز در شش مورد خلاصه می شود: تقویت رسانه، تمرکز بر فعال کردن جستوجوگرهای داخلی، تولید کردن رسانه های مرجع، رسانه ای کردن افراد مرجع، تمرکز بر تولیدات فاخر و لزوم توجه به صداقت.

 

بایسته های دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست موازنه قوا در دوران پسابرجام

عباسعلی رهبر؛ محمد مهدی گلشاهی

چکیده: رشد سریع فناوریهای ارتباطی، دولتها را با این حقیقت روبهرو کرده که شکل جدیدی از دیپلماسی، در قالب دیپلماسی رسانهای، وارد عرصه معادلات بینالمللی شده است. در این دیدگاه، نسبت به دیپلماسی، رسانه ابزاری تلقی میشود که سیاستمداران با استفاده از آن، دیدگاه خود را محک میزنند و از رسانه، به عنوان ابزاری در جهت ارتقای منافع ملی استفاده می کنند. در این میان، اهمیت دیپلماسی رسانهای برای جمهوری اسلامی ایران، در دوران پسابرجام و با در نظر گرفتن خروج آمریکا از برجام و اتخاذ راهبرد "رئالیسم تهاجمی" و اعمال " فشار حداکثری" بر ایران، دوچندان میشود. از این رو پژوهش حاضر، با استفاده از روش فراترکیب، در چارچوب نظریه همگرایی رسانه ها و با در نظر گرفتن ظرفیت رسانهای موجود در ایران، این موضوع را بررسی میکند که چگونه جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از ظرفیت های رسانه ای خود " سیاست موازنه قوا " را در پیش گیرد و در تغییر رویکرد جامعه بین المللی در قبال ایران مؤثر عمل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران، باید با به کارگیری بازوهای رسانها ی و بازتعریف منافع ملی خود در شرایط جدید، و تمرکز بر دو حوزه محوری سیاست و افکار عمومی و توسعه همکاریهای رسانهای کشورهای همسو و همپیمان، همچون چین و روسیه نسبت به ایجاد موازنه قوا در برابر آمریکا در عرصه منطق های و جهانی اقدام کند.

 

میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

فهیمه مومنی فر؛ امین راجی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ جلال یار احمدی

چکیده: از آنجایی که پرمخاطبترین برنامه های رادیو و تلویزیونهای جهانی، برنامه های ورزشی هستند و با توجه به تأثیرگذاری ویژه رسانه های ورزشی بر مخاطبان، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اخلاق رسانهای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (برنامه های ورزشی شبکه های سه و ورزش سیما و رادیو ورزش) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف رشته تربیتبدنی دانشگاه های پیام نور تهران بود. در این پژوهش نمونهگیری به صورت تصادفی ـ طبقهای انجام شد و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان، 125 نفر به دست آمد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محققساخته بود. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰیه و ﺗﺤلیل دادهﻫﺎی بهدست آمده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و به تناسب فرضیه های پژوهش از آزمونهای کلموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون تی، تحلیل واریانس (آنوا)، لوین و آزمون توکی استفاده شد. وضعیت سه متغیر صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری، اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی، در سطح مطلوبی ارزیابی شد. بر حسب متغیر جمعیتشناختی سن، بین دیدگاه دانشجویان در مورد مؤلفه عدالت و اخلاق رسانهای در برنامه های ورزشی، تفاوت معناداری مشاهده شد. بین گروه مردان و زنان در متغیرهای صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری و اخلاق رسانه ای، اختلاف معناداری وجود نداشت. بر اساس یافته های پژوهش به نظر میرسد، حفظ و افزایش انگیزه افراد شاغل در برنامه های ورزشی صداوسیما، حمایتهایی مانند افزایش حمایت های مالی و معنوی، جهت حفظ رعایت اخلاق رسانهای، ضروری است.

 

شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو)

لویا ایزدی؛ محسن قدمی؛ محمد حسین تقدیسی؛ باقر ساروخانی؛ علی دلاور

چکیده: مدیران رسانه ای، در شرایط بحرانی الگوهای ذهنی متفاوتی دارند که این الگوها پایه نگرش آنها برای تصمیم گیری در نحوه اطلاعرسانیها است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیو، در پی پاسخ به این سؤال است که مدیران رسانه ای برای اطلاعرسانی در بحرانها چه نوع الگوهای ذهنی دارند؟ گردآوری فضای گفتمان در روش کیو، با اجرای سه فاز مرور حوزه پژوهش، مرور سیستماتیک و منابع فردی (مصاحبه) درنهایت منجر به 85 گزاره طبق نظر گروه اسمی، به عنوان نمونه کیو شد. ثبت مرتبسازی نمونه کیو را، 60 نفر از مدیران رسانهای، به عنوان نمونه مشارکتکنندگان در دسترس، در نرم افزار Flash-Q و در قالب نموداری با طیف لیکرت 8 ـ تا 8+ اجرا کردند و با ورود داده ها در نرمافزار SPSS و ایجاد Q data set, data matrix تحلیل داده ها انجام شد. درنهایت، سه الگوی ذهنی شناسایی شد: 1. الگوی ذهنی مدیران مهارتمحور حامی تأثیر رسانه های اجتماعی در بحران؛ 2. الگوی ذهنی مدیران روابطعمومیمحور حامی مهندسی اطلاعرسانی در بحران؛ 3. الگوی ذهنی مدیران دانشمحور منتقد سطحینگری در اطلاعرسانی در بحران. تقویت الگوهای ذهنی قویتر و یا اصلاح الگوهای ذهنی ناکارآمد در سازمانهای رسانهای، مستلزم اصلاح سیستمهای مدیریتی، طراحی نظام جامع مدیریت بحران و استفاده از مشاوران تخصصی در مدیریت رسانه ها است.

 

مطالعه عوامل ایجادکننده قصد استفاده از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام

مسلم ابراهیمی تبار؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا ایرانی

چکیده: پژوهشهای انجامشده درباره تجارت اجتماعی، نشاندهنده رشد سریع آن در دهه گذشته و ادامه این روند در آینده، همچنین بیانگر تأثیر این نوع تجارت، بر راهبردهای شرکتها است. ویژگی اصلی این نوع تجارت، تعاملهای کاربران، محتوای تولیدشده توسط کاربران، رویکرد مشتریمحور آن و عنصر اصلی آن مشتریان است. لذا در این پژوهش سعی شده، تا عوامل ایجادکننده قصد استفاده مشتریان از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام، جستوجو شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از حیث ماهیت یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که در آن، از روشهای کتابخانهای و میدانی برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری، شامل کلیه هموطنانی است که در بهار1400 از محیط های تجارت اجتماعی، به طور خاص شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به خرید محصول یا خدمتی کردهاند. نمونه آماری، شامل 200 نفر از افرادی است که به روش در دسترس انتخاب شدهاند. روایی پرسشنامه را، استادان متخصص در این زمینه تأیید کردهاند و پایایی پرسشنامه نیز، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از آن است که عوامل ایجادکننده قصد استفاده مشتریان از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام، شامل متغیرهای فرصت جستوجو، امکان بررسی، ارزشآفرینی، انعطاف پذیری، قابلیت استفاده، قابلیت دسترسی، کیفیت خدمات، جذابیت و نوآوری هستند.

 

تأثیر ویژگی های فناوری تعاملی واقعیت افزوده بر هویت فناوری اطلاعات در خرده فروشی های الکترونیکی

سید رضا جلال زاده؛ مهتاب قادرپور

چکیده: همزمانی همهگیری ویروس کرونا و بحرانهای اقتصادی، شرایط خاصی را برای کسبوکارها در ایران رقمزده است. پس از ماه ها قفل شدن و تعطیلی فروشگاه ها، به دلیل همهگیری ویروس کرونا، مصرفکنندگان و مشتریان، تشنه تجربه های خرید همهجانبه و امثال آن هستند که فناوری تعاملی واقعیت افزوده، میتواند این تجربه را به مشتریان ارائه دهد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی فناوری تعاملی واقعیت افزوده، بر رابطه بین هویت فناوری اطلاعات و ارجاع به خود در محیط خرده فروشی های الکترونیکی و به طورخاص، در محیط خرده فروشی های الکترونیکی دیجی استایل است؛ به همین منظور، اهداف، سؤالها و فرضیه هایی مطرح و به منظور بررسی، مشتریان فروشگاه الکترونیکی دیجی استایل به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. داده های پژوهش حاضر از طریق روش های میدانی و نمونه گیری تصادفی به وسیله پرسشنامه الکترونیکی جمع آ وری و داده های آن با نرم افزار SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شده است. تمام فرضیه های پژوهش تأیید و در نتیجه نهایی نیز مشخص شد که ارجاع به خود، بر هویت فناوری اطلاعات با نقش تعدیلکنندگی فناوری تعاملی واقعیت افزوده، در محیط خرده فروشیهای الکترونیکی، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 

چالش های اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برون رفت از آن

رویا فرامرزی؛ داود صفایی؛ حوریه دهقان شاد؛ حسین انتظامی

چکیده: یکی از اصلیترین مشکلات در مدیریت روزنامه ها، چالشهای اقتصادی است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالشهای اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برونرفت از آن است. روش تحقیق این پژوهش، کیفی با رویکرد گراندد تئوری و مبتنی بر مصاحبه عمیق بود. جامعه آماری شامل مدیران مسئول روزنامه های دولتی و خصوصی و انتخاب نمونه، با استفاده از روش هدفمند، تا اندازهای ادامه یافت که اشباع نظری حاصل شد. در مجموع با انتخاب 21 نفر، پژوهش به اهداف خود نائل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، بعد از سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با استفاده از نرم افزار مکسکیودا صورت گرفته و از بین 188 کد باز به دستآمده، شش طبقه از مفاهیم استخراج و درنهایت ده آیتم، جهت برونرفت از مشکلات به دست آمد که عبارتاند از: قرار گرفتن مدیریت رسانهای در کنار مدیریت اقتصادی، استفاده از روشهای بنگاهداری و تجمیع بین روزنامه های خرد، وضع قوانین حمایتی و یارانه های پرداختی برای روزنامه های خصوصی، توجه به حضور فضای مجازی و استفاده از محتوای مکتوب بر مبنای شبکه های اجتماعی، کاهش سیطره دولت در بخش روزنامه های دولتی، شتاب در اطلاعرسانی و استفاده از فناوریهای نوین و کاربردی در سیستم توزیع، استقلال در تولید مواد اولیه و چاپی روزنامه ها، استفاده از نیرویهای انسانی متخصص، توجه به کاهش خود سانسوری، توجه به کاهش مخاطبان روزنامه و وضع قوانین جدید برای صدور مجوز روزنامه ها.

 

واکاوی و کاربست روش شناختی تحلیل قاب در رسانه های خبری از منظر رویکرد کیفی

مسعود تقی آبادی؛ حمید تقی آبادی

چکیده: تحلیل قاب از جمله روش های مورد استفاده در رسانه ها محسوب میشود. با مقاله رابرت انتمن در سال 1993، تحلیل قاب به یک روش مهم تبدیل شد. از زمانی که گافمن، مفهوم تحلیل قاب را معرفی کرد و انتمن در زمینه تحلیل رسانه های جمعی آن را به کار گرفت، محققان این روش را برای درک نحوه ارائه اطلاعات، توسط رسانه های چاپی و سایر رسانه ها، مورد استفاده قرار دادهاند. امروزه تحلیل قاب با متیو نیسبت وارد مسیر جدیدی شده است و در ارتباطات علم و بازتاب مشکلات زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، مسائل علمی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. مطالعه هایی که از تحلیل قاب به عنوان روششناسی استفاده کرده اند از رویکردهای گوناگون نظری و روششناختی بهره جستهاند، که منجر به تعاریف عملی متفاوتی شده و بیشتر آنها نیز تجربی و مختص اهداف مطالعه مربوط بوده است. این مقاله، در صدد ارائه یک صورتبندی کلی از تحلیل قاب کیفی در رسانه های خبری است که با متمایز کردن آن از نوع کمی و نقد رویکرد کیفی آغاز میشود و به شناخت انواع تحلیل قاب "هرمنوتیک یا کیفی"، " کلگرایانه دستی"، "تقلیل گرایانه دستی" و "زبانشناختی و رایانه محور" و نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها می پردازد. در ادامه به رابطه تحلیل قاب، با سایر روشها از جمله تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا پرداخته میشود و همچنین در پایان، نحوه کاربرد آنها را در فرایند تحقیق شرح میدهد.

 

نقش سینمای ایران در تغییر شاخص‌های توسعه اجتماعی

کرم حبیب‌پور گتابی

چکیده: رسانه ها، و بهطور مشخص سینما، از عاملیتهای توسعهگرای هر کشور به حساب میآیند که با توجه به محتوایشان، نقش بالقوهای در بهبود یا فرسایش شاخصهای توسعه اجتماعی آن کشور دارند. بنا به این ضرورت، مطالعه حاضر با روششناسی کمّی، روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، و در چارچوب دو نظریه الگوسازی و انتظارات اجتماعی، جایگاه سینمای ایران و کم وکیف تأثیرگذاری آن بر شاخصهای مورد نظر (از حیث تأثیر مثبت یا منفی) را، بین 1216 نفر از تماشاگران فیلمهای سینماهای شهر تهران، مورد آزمون تجربی قرار داده است. یافته ها نشان داد که فیلم های سینمای ایران، تأثیر چندان مثبتی روی زندگی تماشاگران نداشته، در عین حال، در تغییر شاخصهای توسعه اجتماعی، نقش داشته است.

سینمای ایران نقش مثبتی در بهبود شاخصهای آگاهی، ارتباطات اجتماعی، مسؤلیتپذیری، ارزشهای جمعگرایانه (عامگرایی، تعهد عام و غیرخواهی)، خانواده گرایی، نگرش به ازدواج، مساوات طلبی و نگرش به برابری جنسیتی داشته و در مقابل، نقش آن در زمینه شاخصهای اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، انسجام اجتماعی،مشارکت اجتماعی و درگیری مدنی، شهروندسازی، هویت یابی ملی، هویت یابی اجتماعی، جامعه پذیری، قانونگرایی، تصمیم ها و انتخاب ها، نشاط اجتماعی، امید، احساس امنیت اجتماعی، نگرش به فرزندآوری و نگرش به وفاداری زناشویی منفی بوده است. یافته ها دلالت بر این دارند که در چارچوب دو نظریه الگوسازی و انتظارت اجتماعی، سینمای ایران عاملیت نسبی در بهبود شاخصهای توسعه اجتماعی در کشور نداشته است.

 

چالشهای ارتباطی روابط عمومی ها و رسانه های جمعی (مطالعه موردی: وزارتخانه ها و روزنامه های سراسری)

سیدشهاب سید محسنی؛ سید محمد دادگران؛ حسینعلی افخمی

چکیده: با وجود توسعه رسانه های جدید و تحول در ارتباطات برون سازمانی، هنوز یکی از مهمترین وظایف روابط عمومیها، برقراری ارتباطات حرف های با رسانه هاست. روابط عمومی ها برای رساندن پیام های سازمانی خود به عموم مردم و مشروعیت سازمانی، نیازمند همکاری با رسانه ها هستند. در مقابل، رسانه ها نیز، برای تولید و انتشار مطالب خبری و تحلیلی خود به همکاری با روابط عمومی ها نیاز دارند. ولی آنچه بسیار در این فرایند ارتباطی مشاهده می شود، وجود چالش های مختلف ارتباطی است. هدف اصلی تحقیق، شناخت چالش ها، ارائه راه حل و مدل ارتباطی اثربخش، بین روزنامه نگاران و رابطان رسانه ها در روابط عمومی ها است. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده، در بخش کیفی، با 15نفر از استادان و صاحب نظران ارتباطات، روابط عمومی و رسانه مصاحبه عمیق انجام شده و در بخش کمی نیز، با استفاده از روش کیو و ابزار پرسشنامه، دیدگاه 40نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی وزارتخانه ها و دبیران و خبرنگاران روزنامه های سراسری اخذ شده است. یافته های تحقیق نشان داد، عواملی نظیر فقدان تخصص وحرفهایگرایی، وجود خط مشی متفاوت سازمانی، رویکرد سیاسی و جناحی، نبود استقلال اقتصادی رسانه ها، عدم شناخت کافی روابط عمومی ها و رسانه ها نسبت به وظایف و محدودیتهای یکدیگر، انتظارات نامعقول و گاهی داشتن نگرش منفی از مهمترین چالشهای ارتباطی است و در چهار بُعد ساختاری، عملکردی، رفتاری و شناختی، عواملی نظیر اصلاح قوانین، آموزش نیروی انسانی و حرفه ای گرایی، تعامل و گفتگو، پاسخگویی، صداقت و شفافیت، رعایت اصول اخلاقی، انتظارت معقول و شناخت متقابل وظایف مهمترین راهکارها برای رفع چالشها و الگوی مطلوب ارتباطی بین روابط عمومی ها و رسانه ها قلمداد میشود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی وسایل ارتباط جمعی «رسانه» می توانند به نشانی تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، شماره11 با شماره تلفن  88733772 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس  http://qjmn.farhang.gov.ir/   مراجعه کنند یا تماس بگیرند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین