فصلنامه اخلاق به ایستگاه ۶۲ رسید
فصلنامه علمی ترویجی اخلاق به ایستگاه ۶۲ نشر رسید و در دسترس عموم علاقه مندان قرار گرفت.
شماره 33 فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد
به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
سی و سومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با 7 مقاله منتشر شد.
شماره 6 فصلنامه «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
ششمین شماره فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات علوم قرآن» با 7 مقاله منتشر گردید.
شماره 10 دوفصلنامه «پژوهش های عقلی نوین» منتشر شد
به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
دهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های عقلی نوین» با 9 مقاله منتشر شد.
شماره 18 فصلنامه «مطالعات ادبی متون اسلامی» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
هجدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات ادبی متون اسلامی» با 7 مقاله منتشر شد.
شماره 3 فصلنامه «مدیریت دانش اسلامی» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
سومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مدیریت دانش اسلامی» با 6 مقاله منتشر شد.
شماره 96 فصلنامه «پژوهش های قرآنی» منتشر شد
نود و ششمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های قرآنی» با 7 مقاله منتشر شد.
شماره 185 دوماهنامه «آینۀ پژوهش» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی؛
صدوهشتادوپنجمین شماره دوماهنامه آینۀ پژوهش به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.
انقلاب مکبر می خواهد
تازه های نشر؛
دوماهنامه علمی فرهنگی خط، به مناسبت سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب، شماره جدید خود را منتشر کرد.
پرطرفدارترین